Strefa szkoleń Rad Pedagogicznych - oferta dla SZKÓŁ

Szanowni Państwo,

polecamy profesjonalne kursy i szkolenia dla nauczycieli w formie online na żywo lub stacjonarnie w całej Polsce.

📌Posiadamy Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

📌Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

📌Posiadamy w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli, co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

✅Nasza oferta jest zawsze analizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej placówki.
✅Współpracujemy z najlepszymi wykładowcami z całej Polski. 
✅W przypadku małych placówek zachęcamy do połączenia z innymi, celem podzielenia kosztów.
✅Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem MEiN, oraz materiały szkoleniowe.

Przegląd i aktualizacja statutu:

Flagowe kursy:

Polecane szkolenia:

Więcej tematów

 • Aktualne zmiany w prawie oświatowym.
 • Aplikacje w edukacji – Nowoczesne metody aktywizujące online i stacjonarnie.
 • Arteterapia dla nauczyciela / kurs arteterapii.
 • Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku.
 • AAC. Komunikacja wspierająca i alternatywna.
 • Bezpieczeństwo ucznia w szkole.
 • Budowanie marki osobistej nauczyciela i marki szkoły w środowisku lokalnym i internecie.
 • Coaching w pracy nauczyciela.
 • Depresja u uczniów, samookaleczenia, myśli samobójcze.
 • Diagnoza uzdolnień i doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 • Dobra  komunikacja w szkole.
 • Dostosowanie wymagań do ucznia z orzeczeniem i opinią.
 • Dyscyplinowanie uczniów – efektywne sposoby.
 • Działania opiekuńczo-wychowawcze na gruncie szkolnym.
 • Działania wspierające ucznia zdolnego.
 • Działania wspomagające ucznia z trudnościami w uczeniu się.
 • Dziecko ze spektrum autyzmu w domu i w szkole. Jak wesprzeć je w rozwoju i zachować komfort własnego życia.
 • Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.
 • Edukacja alternatywna a szkoła systemowa.
 • Edukacja inkluzywna – jak wykorzystać różnorodność zespołu klasowego na rzecz optymalizowania rozwoju każdego z uczniów.
 • Edukacja seksualna i psychoedukacja jako element programów profilaktyczno-wychowawczych.
 • Edukacja włączająca – nowa jakość rozwoju polskiego systemu kształcenia.
 • Efektywne metody nauczania.
 • Elementy coachingu w pracy nauczyciela i wychowawcy. Jak przygotować uczniów do podejmowania życiowych wyborów w zgodzie ze sobą i ogólnie przyjętymi normami.
 • Elementy metody dobrego startu.
 • Elementy pedagogiki Montessori w codziennej praktyce zawodowej.
 • Empatyczna komunikacja.
 • Ewaluacja pracy placówki oświatowej – wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Efektywność prowadzenia spotkań z elementami wystąpień publicznych.
 • Facylitacja jako sposób pracy grupy.
 • Grafomotoryka dziecka u progu edukacji.
 • Grywalizacja w edukacji i praktyczne wykorzystanie gier w szkole.
 • Higiena psychiczna nauczyciela. Jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 • Higiena psychiczna nauczyciela. Jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 • Hortiterapia w pedagoterapii.
 • Higiena środowiska szkolnego.
 • Integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku szkolnym.
 • Inteligencja emocjonalna – jak wesprzeć rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży na gruncie szkolnym.
 • Inteligencje wielorakie – jak rozwijać i jak wykorzystać potencjał ucznia.
 • Intermentoring generacyjny.
 • Jak budować autorytet w relacjach ze wspóczesnym uczniem?
 • Jak rozwinąć potencjał ucznia w uczeniu się matematyki?
 • Jak diagnozować i rozwijać talenty uczniów.
 • Jak kształtować krytyczne myślenie i pomóc uczniom odnaleźć się w pluralistycznej moralnie i cyfrowej rzeczywistości?
 • Jak podnieść jakość i skutecznosć swojej pracy dzięki metodom coachingowy.
 • Jak pomóc uczniom odnieść sukces? Metody uczenia się i techniki nauczania.
 • Jak radzić sobie ze stresem na stanowisku zarządzającym?
 • Jak reagować na hejt w internecie.
 • Jak uczyć żeby nauczyć.
 • jak skutecznie współpracować z rodzicami uczniów.
 • Jak skutecznie wpierać ucznia w depresji?
 • Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej i pozaszkolnej.
 • Kompetencje międzykulturowe.
 • Komunikacja bez przemocy w praktyce życiowej i szkolnej.
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna w służbie uczniowi z zaburzeniami mowy i nauczycielowi.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Kurs Excel i Word I i II stopnia.
 • Kurs kierowników wycieczek.
 • Kurs Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.
 • Kompetencje 4K czyli najważniejsze kompetencje XXI wieku.
 • Manipulacja – jak się przed nią chronić.
 • Mediacje i negocjacje w oświacie.
 • Metody pracy z grupą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Między młotem a kowadłem – rola dyrektora w budowaniu zrównoważonych relacji i podejmowaniu działań łączących wizję i oczekiwania organu prowadzącego, potrzeby rodziców i uczniów oraz wymogi prawne.
 • Mindfulness – trening uważności dla ucznia i nauczyciela.
 • Mnemotechniki w edukacji.
 • Mobbing w placówce oświatowej.
 • Mobbing w szkole – jak wspomóc uczniów w trudnej sytuacji społeczno-emocjonalnej.
 • Mosty zamiast murów. Jak budować porozumienie dla dobra dzieci/uczniów.
 • Motywacja, inspiracja jako najważniejsze narzędzia w pracy nauczyciela.
 • Motywowanie uczniów do nauki dostosowane do predyspozycji uczniów.
 • Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Narzędziownik multimedialny nauczyciela – Zasoby cyfrowe na każdy przedmiot.
 • Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności zajęć.
 • Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności zajęć.
 • Obsługa pakietu Office i praca z tablicą interaktywną.
 • Ocena kształtująca i informacja zwrotna.
 • Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.
 • Ocenianie uczniów z trudnościami.
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
 • Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Organizacja kształcenia specjalnego.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (poprawna dokumentacja IPET i WOPFU)
 • Personal Branding – budowanie marki osobistej.
 • Pamięć, koncentracja, uwaga – metody wspierania ucznia w nauce.
 • Pomoc psychologiczno pedagogiczna  dla uczniów z zaburzeniami umiejętności społecznych i emocjonalnymi.
 • Porozumienie bez przemocy wg M. Rosenberga.
 • Pozafinansowe środki motywacji zespołu.
 • Praca z nastoletnim uczniem i budowanie współpracy z jego rodzicami.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Praca z uczniem trudnym i nadpobudliwym.
 • Praca z uczniem z niedostosowaniem społecznie.
 • Praca z uczniem  zdolnym oraz sposoby wspierania zdolności i talentów uczniów.
 • Praktyczne wprowadzenie do Edukacji Włączającej: jak tworzyć klasę, która uwzględnia różnorodność i zapewnia uczniom równy dostęp do edukacji.
 • Prawa i obowiązki rodzica.
 • Promocja placówki oświatowej.
 • Psychoedukacja wspierająca rodzinę jako rękojmia pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami.
 • RODO i ochrona danych w placówce oświatowej.
 • Rodzice pokolenia XYZ.
 • Rola misji i wizji w budowaniu zespołu.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 • Rozwijanie kreatywności ucznia.
 • Seksualność dzieci i młodzieży.
 • Specyfika funkcjonowania i wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Storytelling w edukacji.
 • Stalking- uporczywe nękanie. Aspekty prawne, jak przeciwdziałać i się bronić?
 • Statut szkoły – nowelizacja.
 • Szkoła bez ocen- czy to jest możliwe?
 • Sztuczna inteligencja w edukacji – wyzwania i zagrożenia.
 • Sztuczna inteligencja w edukacji.
 • Sztuka uważności – techniki mindfulness w życiu i szkole.
 • Terapia ręki / kurs I i II stopnia
 • Trening zastępowania agresji w szkołach i ośrodkach socjoterapeutycznych.
 • Trening Kontroli Złości – Kurs I i II stopnia.
 • Trudne zachowania uczniów– jak sobie z nimi radzić.
 • Trening antystresowy.
 • Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiazywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów szkolnych.
 • Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie.
 • Uprawnianie komunikacji w zespole nauczycielskim.
 • W grupie siła! Jak wykorzystywać procesy grupowe na rzecz realizacji zadań programowych i kształtowania postaw koleżeńskich i obywatelskich oraz harmonizowania przebiegu zajęć.
 • Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole.
 • Wpływ wizerunku dyrektora na jakość pracy nauczycieli i komunikację w zespole.
 • Współczesne zagrożenia w wieku dorastania.
 • Współpraca specjalisty (logopeda, terapeuta, pedagog, psycholog) z rodzicami przy wykorzystaniu nowych technologii.
 • Wychowanie do sprawczości, poczucia wartości w czasach instagramu.
 • Wykorzystanie TIK  technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania.
 • Wypalenie zawodowe.
 •  Wystąpienia publiczne.
 • Zaburzenia ze spektrum Autyzmu, Zespół Aspergera, ADHD.
 • Zagrożenia płynące z sieci.
 • Zarządzanie przez delegowanie. Odkryj potencjał zespołu!
 • Szkolenie dla trenerów.
 • 3xS Samodzielność, samokontrola, samorozwój – jak kształtować u dzieci poczucie sprawczości, odpowiedzialności i ciekawość świata.
 • 👉Zaproponuj inny temat…..

💻Forma: online lub stacjonarnie

📆 Termin/czas: do uzgodnienia

🧾 Cena: ustalana jest indywidualnie (w zależności od tematu, ilości osób i formy szkolenia) – Faktura wystawiana jest elektronicznie po szkoleniu.

🔵Koszt zawiera: 

 • Imienne zaświadczenia dla uczestników zgodne z rozporządzeniem MEiN oraz pakiet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

Wypełnij poniższy formularz – „wyceń radę szkoleniową” lub skontaktuj się telefonicznie w celu najlepszej oferty  📞796 686 600 

📨kontakt@eurekack.pl