Sygnaliści w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych
- nowe obowiązki i zadania.

Szanowny Dyrektorze!

Jest obowiązek wdrożenia, zapoznania i przeszkolenia pracowników o przepisach prawa dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – sygnalistów w terminie  do 24 września 2024 roku.

Po szkoleniu otrzymasz przykładowy wzór Regulaminu oraz niezbędne załączniki.

Zapraszamy do składania zamówień!

Szkolenie da Państwu wiedzę o przepisach prawa dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – sygnalistów. Uczestnicy zapoznają się z nowymi obowiązkami pracodawców, a także otrzymają wzory dokumentów wewnętrznych z zakresu procedur informacyjnych, ochronnych oraz ochrony danych osobowych.

PROGRAM:

1.Wymogi formalne – kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań

– obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,

– projektowane wyłączenia obowiązywania z mocy ustawy

– znaczenie procedur wewnętrznych w projekcie ustawy

– projektowane obowiązki dokonania ustaleń z samorządem pracowniczym

– w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów,

– usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.

2.Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937
z 23.10.2019 r.

– zakres normowania określony w Dyrektywie

– sygnalista – status w unormowaniu Europejskim i Polskim

– wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,

– definicje wpływające na działalność pracodawców – warunki objęcia ochroną Sygnalistów

3.Postępowanie wewnętrzne

– zgłoszenia wewnętrzne

4.Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia

– obowiązki co do zachowania poufności,

– możliwy zakres przetwarzania danych osobowych,

– rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji,

5.Nowa zdania dla Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu centralnego przy zgłoszeniach zewnętrznych

– zgłoszenia zewnętrzne – nowe obowiązki organów publicznych w zakresie raportowania

6.Ujawnienie publiczne zasady i ograniczenia

7.Ochrona prawna Sygnalistów

– zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych,

8.Regulami wewnętrzny-jak go stworzyć, by zawierał wszystkie niezbędne procedury przewidziane przepisami prawa.

Obowiązek wdrożenia i zapoznania pracowników- termin do 24 września 2024 roku

⌚Czas szkolenia: 1,5 h

🧾 Cena: od 1800 zł
(w zależności od formy szkolenia oraz ilości osób)

Koszt zawiera: 

 • Pakiet materiałów szkoleniowych: przykładowy wzór Regulaminu oraz niezbędne załączniki.
 • Elektroniczne  zaświadczenie dla każdego uczestnika na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 • Płatność po szkoleniu do 14 dni na podstawie elektronicznej faktury.

W przypadku pytań skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń
📞796 686 600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.

1. Podstawy teoretyczne TUS

- cel i założenia TUS
- oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
- instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

- rola prowadzących
- właściwy dobór do grup
- rozmowa wstępna z rodzicem
- rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
- wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

- struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
- tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
- konstruowanie wzmacniających komunikatów
- praca z emocjami dziecka
- praca  z trudnymi zachowaniami
- współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

- planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
- przygotowywanie materiałów na zajęcia
- przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

This will close in 20 seconds

1. Wprowadzenie
- Definicja i znaczenie umiejętności społecznych.
- Zadania rozwojowe w poszczególnych fazach rozwoju społeczno-emocjonalnego.
- Czynniki wpływające na rozwój społeczno-emocjonalny i zaburzenia.
- Przegląd programów Treningu Umiejętności Społecznych.

2. Organizacja zajęć
- Przygotowanie do zajęć TUS.
- Diagnoza uczestników i dobór do grup.
- Omówienie metod, technik i narzędzi używanych w TUS.
- Schemat typowej lekcji TUS.

3. Emocje
- Ćwiczenia na rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami własnymi i innych.

4. Komunikacja interpersonalna
- Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych.

5. Normy społeczne (1 godzina)
- Ćwiczenia na zrozumienie i stosowanie norm społecznych w różnych kontekstach.

6. Teoria umysłu
- Ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia perspektyw i intencji innych osób.

7. Samowiedza i samoświadomość
- Ćwiczenia na rozwijanie autoprezentacji i rozpoznawanie różnic oraz podobieństw międzyludzkich.

8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- Strategie zarządzania stresem i efektywnego rozwiązywania problemów.

9. Współpraca
- Ćwiczenia na budowanie efektywnej współpracy i rozwiązywanie konfliktów.

10. Asertywność
- Rozwój asertywności i rozumienie granic własnych i innych.

11. Podsumowanie kursu
- Przegląd nabytych umiejętności.
- Planowanie zastosowania umiejętności w praktyce edukacyjnej.
- Zbieranie feedbacku i ewaluacja kursu.

This will close in 20 seconds

Grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS
podstawowe umiejętności społeczne
zaawansowane umiejętności społeczne
umiejętności emocjonalne
umiejętności alternatywne wobec agresji
umiejętności kontroli stresu
umiejętności planowania
Podstawy teoretyczne TUS

definicja TUS
zasady realizacji TUS
świadomość i celowość TUS – treningowy schemat „szóstki”

Tworzenie grup TUS

zasady tworzenia grup TUS
narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS
narzędzia diagnozy potrzeb dziecka
analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS

zasady konstruowania planu TUS
przykładowe narzędzie służące wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestników TUS
teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

cele główne i szczegółowe TUS
z poziomu wiedzy
z poziomu umiejętności
z poziomu wartości
cele wtórne TUS
podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS

zasady prowadzenia treningu TUS
wielkość grupy
czas realizacji
osoba prowadząca TUS
dobrowolność udziału
głody psychologiczne
rytuały (otwierający/zamykający)
kontraktowanie
cykl TUS
doświadczenie
refleksja poznawcza
generalizacja
cykl Kolba
doświadczenie
refleksja
teoria
praktyka

Metody aktywizujące podczas realizacji TUS

wchodzenie w rolę
portfolio
analizowanie i rozwiązywanie problemów
stacje zadaniowe
mnemotechniki
uczenie się w małych grupach
projekt
wizualizacja
storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS

skillstreaming
uczenie incydentalne
social stories

This will close in 20 seconds

Scroll to Top

PROGRAM TUS (MK)

1. Podstawy teoretyczne TUS

 • cel i założenia TUS
 • oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
 • instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

 • rola prowadzących
 • właściwy dobór do grup
 • rozmowa wstępna z rodzicem
 • rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
 • wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

 • struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
 • tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
 • konstruowanie wzmacniających komunikatów
 • praca z emocjami dziecka
 • praca  z trudnymi zachowaniami
 • współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

 • planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
 • przygotowywanie materiałów na zajęcia
 • przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

6. Materiały dla uczestników (wersja elektroniczna):

 • KAMIENIE MILOWE
 • narzędzia TUS
 • przykładowy plan TUS
 • przykłady instrukcji
 • karty emocji
 • linki do filmów

Wykładowca: Monika Kolon: Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”