Zaświadczenie nr 181/NPDN/2022 o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Regulamin szkoleń i ogólne postanowienia.

Usługi szkoleniowe EUREKA Centrum Kształcenia obejmują:

 • Szkolenia i kursy otwarte – szkolenia otwarte dla indywidualnych klientów.
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych – szkolenia dla nauczycieli jednej placówki lub kilku różnych placówek. Szkolenia odbywają się na terenie placówki klienta lub w innym miejscu przez niego wybranym.
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty – szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych jednego lub kilku samorządów, które odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora.
 • Szkolenia wyjazdowe, integracyjne – odbywają się w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 • WEBINARY – szkolenia w formie online na żywo, realizowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i rad pedagogicznych. W trakcie wideokonferencji Uczestnik ma możliwość zadawania pytań na czacie lub poprzez mikrofon.

  ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 • Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia. Ramowe programy wszystkich szkoleń znajdują się na stronie www.eurekack.pl 
 • Programy szkoleń dla rad pedagogicznych oraz zamkniętych dla kadry kierowniczej oświaty mogą zostać zmodyfikowane na wyraźną prośbę Zamawiającego oraz po uprzednim ustaleniu zmian z wykładowcą.
 • Organizator zastrzega sobie, w wyjątkowych przypadkach prawo do zmiany godziny rozpoczęcia i/lub zorganizowania szkolenia w innym terminie i miejscu, niż podano pierwotnie. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o powyższych zmianach nie później, niż na 2 dni przed szkoleniem.
 • Webinar organizowany jest za pomocą platformy Clickmeeting lub innej. Do skorzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu i nagłośnieniem. Organizator rekomenduje aby podczas szkolenia korzystać z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera oraz systemu operacyjnego Windows 8 (zalecany Windows 10) lub najnowszej wersji OS Mac. Zaleca się wyłączenie programów działających w tle.
 • Zaświadczenia po każdym szkoleniu zostaną wystawione w formie elektronicznej lub będą do pobrania w PDF  poprzez link.  Na wyraźna prośbę Uczestnika/Zamawiającego możemy wystawić zaświadczenia w formie papierowej.
 • Przed przystąpieniem do zapisów na wybrane szkolenie otwarte/webinar lub zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej lub kadry kierowniczej oświaty, uczestnik / osoba zgłaszająca / placówka zamawiająca jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i dostosowania się do jego postanowień.
 • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu otwartym/webinarze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem i zaakceptowanie regulaminu szkoleń.
 • Podstawą zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej jest wypełnienie formularza zamówienia.
 • Podstawą zamówienia szkolenia zamkniętego dla kadry kierowniczej oświaty jest wypełnienie formularza zamówienia przesłany przez organizatora na wskazany adres e-mail po wcześniejszym ustaleniu warunków szkolenia (terminu, miejsca, ceny, liczby uczestników) oraz zaakceptowaniu regulaminu szkoleń.
 • Każdy wypełniony formularz zgłoszenia/zamówienia stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Każdy zapis na szkolenie jest automatycznie potwierdzany na wskazany w zgłoszeniu/zamówieniu adres mailowy.
 • Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia otwartego na podany adres e-mail i /lub numer telefonu komórkowego podanego do kontaktu przesłać szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji, wskazany jest kontakt telefoniczny.
 • Organizator webinaru zobowiązuje się najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem spotkania, na podany adres e-mail przesłać szczegółowe informacje dotyczące danych dostępowych. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji, wskazany jest kontakt telefoniczny.
 • Uczestnik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych tj. linku dostępu do platformy.
 • Zamawiający szkolenie rady pedagogicznej zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania organizatorowi najpóźniej 10 dni przed datą szkolenia formularza zamówienia.

  OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu otwartym lub Webinarze wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Koszt szkolenia dla rady pedagogicznej i szkolenia zamkniętego dla kadry kierowniczej oświaty jest ustalany indywidualnie z placówką zamawiającą. Ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.
 • Faktura za szkolenia otwarte/webinar i szkolenie rad pedagogicznych są  wystawiane po szkoleniu i przesyłane na  adres email podany w zgłoszeniu.
 • Faktura/y za szkolenie zamknięte dla kadry kierowniczej oświaty zostanie wystawiana w dniu szkolenia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z zamawiającym szkolenie i przesłana na wskazany w formularzu adres email lub na adresy email uczestników szkolenia.
 • Wpłaty za szkolenia należy dokonać na konto bankowe podane na fakturze z zachowaniem terminu płatności. W tytule przelewu należy umieścić numer faktury. W przypadku braku płatności w terminie organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

  ZAMIANY I REZYGNACJA Z USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu. Bezpłatna rezygnacja jest możliwa pod warunkiem przesłania swojej rezygnacji drogą mailową na adres eurekaksztalcenie@gmail.com później, niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest pokryć 100% ceny szkolenia w przypadku szkolenia stacjonarnego i 100% ceny szkolenia w przypadku szkolenia online.
 • W miejsce osoby zgłoszonej na szkolenie, może wziąć udział inna osoba z tej samej placówki/instytucji. Obowiązkiem Zgłaszającego jest przesłanie danych nowego Uczestnika na adres: kontakt@eurekack.pl 
 • Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika / placówki z poniesienia kosztów szkolenia.