Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania

Podczas szkolenia nauczyciele poznają formy i metody pracy z  uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (wybitne uzdolnienia, całościowe i sprzężone zaburzenia rozwojowe, specyficzne trudności w nauce, zaburzenia zachowania i emocji, choroby przewlekłe, niepełnosprawność). Zwiększą   umiejętność planowania pracy na lekcji i uwzględnienia całościowego podejścia do realizacji podstawy programowej i zasad indywidualizacji nauczania odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb.

ADRESACI: Nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA: Poznanie sposobów i metod pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

PROGRAM:

Modalności sensoryczne:

-Dywersyfikacja kanałów podawczych

Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów w procesie motywacji:

-Ruch, ciekawość poznawcza, współpraca i rywalizacja.
Metody aktywizujące

Dostosowywanie oddziaływań edukacyjnych do  poziomu funkcjonowania poznawczego i komunikacji uczniów (wybitne uzdolnienia,  niepełnosprawność intelektualna) oraz do poziomu  funkcjonowania emocjonalnego i  społecznego uczniów  (zaburzenia zachowania i emocji, ADHD, spektrum autyzmu) dziecka oraz dostosowywanie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych do poziomu rozwoju poszczególnych umiejętności ucznia (specyficzne trudności w nauce):

-Trukturalizacja czasu, miejsca, przestrzeni

-Dostosowywanie sprawdzianów,

-Strategie zachowania podczas lekcji, przerw

-Konstruowanie instrukcji i jasnych poleceń

Uwzględnianie możliwości psychofizycznych ucznia przy ocenianiu zachowania:

-Modelowanie, ćwiczenie zachowań, Informacje zwrotne

-Pochwały wzmacniające pożądane zachowania

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena:  już od 1600 zł brutto
(zależnie od ilości uczestników oraz formy szkolenia)

Koszt zawiera: 

  • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie po szkoleniu.
  • Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.