Praktyczne wprowadzenie do Edukacji Włączającej: jak tworzyć klasę, która uwzględnia różnorodność i zapewnia uczniom równy dostęp do edukacji?

Szkolenie to skupia się na praktycznym wprowadzeniu zasad Edukacji Włączającej do praktyki pedagogicznej. Nauczyciele będą mieli okazję poznać i zrozumieć zasady Edukacji Włączającej, a także nauczyć się, jak wdrożyć je w swojej klasie. W ramach szkolenia omówione zostaną różne sposoby dostosowywania nauczania do różnych poziomów i stylów uczenia się uczniów, tworzenia bezpiecznej i otwartej atmosfery w klasie, jak również sposoby oceny postępów uczniów i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia. Ponadto, podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady dobrych praktyk oraz omówione problemy i wyzwania, jakie mogą pojawić się podczas wdrażania Edukacji Włączającej do praktyki nauczycielskiej.

ADRESACI: dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści  szkół i placówek, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości nauczycieli na temat Edukacji Włączającej i zapewnienie im narzędzi i umiejętności, które pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań życiowych i zawodowych.

Cel główny tego szkolenia to zapoznanie nauczycieli z Edukacją Włączającą jako podejściem pedagogicznym, które ma na celu zapewnienie równych szans i możliwości edukacyjnych dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich poziomu i stylu uczenia się.

Cele szczegółowe:

 • Zaprezentowanie różnych form nierówności i wykluczenia w systemie edukacji oraz omówienie sposobów przeciwdziałania im poprzez zasady Edukacji Włączającej.

 • Przedstawienie nauczycielom sposobów wprowadzania Edukacji Włączającej do praktyki pedagogicznej, w tym dostosowywanie nauczania do różnych poziomów i stylów uczenia się uczniów oraz tworzenie bezpiecznej i otwartej atmosfery w klasie.

 • Omówienie sposobów oceny postępów uczniów i zapewnienia im wsparcia w celu osiągnięcia sukcesów w nauce, zgodnie z zasadami Edukacji Włączającej.

 • Przedstawienie nauczycielom problemów i wyzwań, jakie mogą pojawić się podczas wprowadzania Edukacji Włączającej do praktyki nauczycielskiej oraz omówienie sposobów radzenia sobie z nimi.

 • Przedstawienie nauczycielom różnych strategii i metod nauczania, które umożliwią uczniom o różnych poziomach i stylach uczenia się skuteczne i efektywne uczenie się, zgodnie z zasadami Edukacji Włączającej.

 • Omówienie znaczenia współpracy między nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami, aby zapewnić uczniom o różnorodnych potrzebach i zainteresowaniach odpowiednie wsparcie i przewodnictwo w ich nauce.

 • Cele te mają na celu zwiększenie świadomości nauczycieli na temat Edukacji Włączającej oraz zapewnienie im narzędzi i umiejętności, które pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań życiowych i zawodowych.

KORZYŚCI:

 1. Rozwój umiejętności dostosowania nauczania do różnych poziomów i stylów uczenia się uczniów, co pozwoli nauczycielom na lepsze dopasowanie swoich metod i technik nauczania do potrzeb i zainteresowań każdego ucznia.

 2. Zrozumienie zasad tworzenia bezpiecznej i otwartej atmosfery w klasie, co pozwoli nauczycielom na stworzenie kultury szacunku, współpracy i zaangażowania uczniów w proces uczenia się.

 3. Rozwój umiejętności oceny postępów uczniów i zapewnienia im odpowiedniego wsparcia, co pozwoli nauczycielom na efektywne zarządzanie klasą i pomaganie uczniom w osiąganiu sukcesów w nauce.

 4. Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i problemami, które mogą pojawić się w pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach i zainteresowaniach.

 5. Poznanie przykładów dobrych praktyk i sposobów wdrażania zasad Edukacji Włączającej do praktyki pedagogicznej, co pozwoli nauczycielom na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności oraz na efektywniejszą pracę z uczniami.

 6. Zwiększenie satysfakcji z pracy, ponieważ umiejętność pracy w oparciu o zasady Edukacji Włączającej pozwoli nauczycielom na tworzenie bardziej zaangażowanych i motywowanych uczniów, co z kolei przyniesie pozytywne wyniki w nauce i podniesie poziom satysfakcji z pracy zespołu nauczycielskiego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część 1 (czas trwania: 1 godzina dydaktyczna)

Przedstawienie Edukacji Włączającej jako podejścia pedagogicznego, które ma na celu zapewnienie równych szans i możliwości edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Omówienie różnych form nierówności i wykluczenia w systemie edukacji.

Omówienie najważniejszych zasad Edukacji Włączającej, takich jak indywidualizacja nauczania, różnorodność metod dydaktycznych, angażowanie uczniów w proces uczenia się i respektowanie różnorodności kulturowej.

Część 2 (czas trwania: 1 godzina dydaktyczna)

Omówienie sposobów wprowadzenia Edukacji Włączającej do praktyki nauczycieli, w tym dostosowywanie nauczania do różnych poziomów i stylów uczenia się uczniów.

Omówienie znaczenia tworzenia bezpiecznej i otwartej atmosfery w klasie, która umożliwi uczniom o różnorodnych potrzebach i zainteresowaniach skuteczne i efektywne uczenie się.

Omówienie sposobów oceny postępów uczniów i zapewnienia im wsparcia w celu osiągnięcia sukcesów w nauce.

Część 3 (czas trwania: 1 godzina dydaktyczna)

Omówienie problemów i wyzwań, jakie mogą pojawić się podczas wprowadzania Edukacji Włączającej do praktyki nauczycielskiej.

Omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i problemami, takimi jak agresywne zachowanie uczniów, brak motywacji lub trudności w nauce.

Przedstawienie przykładów dobrych praktyk związanych z Edukacją Włączającą, które pomogą nauczycielom w podejmowaniu decyzji dotyczących ich własnej praktyki.

Część 4 (czas trwania: 1 godzina dydaktyczna)

Omówienie sposobów nauczania, które umożliwią uczniom o różnych poziomach i stylach uczenia się skuteczne i efektywne uczenie się.

Przedstawienie różnych strategii, takich jak projektowanie zajęć w oparciu o cele edukacyjne, angażowanie uczniów w proces uczenia się i wykorzystywanie różnorodnych metod dydaktycznych.

Omówienie znaczenia współpracy między nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami, aby zapewnić uczniom o różnorodnych potrzebach i zainteresowaniach odpowiednie wsparcie i przewodnictwo w ich nauce.

Podsumowanie: Szkolenie będzie składało się z warsztatów, prezentacji i dyskusji, które pomogą nauczycielom lepiej zrozumieć Edukację Włączającą i nauczyć się stosować jej zasady w swojej pracy. Nauczyciele będą mieli okazję dzielić się swoimi doświadczeniami i poznać przykłady dobrych praktyk, które pomogą im lepiej radzić sobie z trudnościami, jakie mogą pojawić się w pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach i zainteresowaniach.

⌚Czas szkolenia: 4h dydaktyczne

🧾 Cena: już od 1600 zł brutto
(zależy od ilości osób oraz formy szkolenia -online lub stacjonarnie)

Koszt zawiera: 

 • Elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Płatność  do 14 dni po szkoleniu na podstawie elektronicznej faktury.

Lub skontaktuj się z ekspertem ds. organizacji szkoleń 📞796686600

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Zamów szkolenie dla swoich nauczycieli - bezpłatna wycena

Wypełnij i wyślij formularz, a my skontaktujemy się celem przedstawienia najlepszej oferty 🙂

Pole wyboru
Pole wyboru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO i ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Eureka z siedzibą Oboźna 11/11 Warszawa 00-332, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczamy, że dane osobowe będą przetwarzanie przez Eureka w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej.