Arkusz organizacji roku szkolnego 2022/2023 -przygotowanie projektu w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

  1. ADRESACI SZKOLENIA: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół; przedstawiciele organów prowadzących.

Korzyści: 

Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022. Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem opracowania arkusza organizacji szkoły

2. Cele szczegółowe:

1) Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.

2) Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.

3) Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

Program szkolenia:

1. Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania: Podstawy prawne; Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli; Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN; Tworzenie rozkładów zajęć szkolnych w szkole; Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki; Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji; Zgody na dodatkowe zatrudnianie; Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;

2. Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych: Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela, Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty, Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;

3. Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela. Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole, Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela, Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela, Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN). Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, Uzupełnienie etatu w innej szkole

4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Przykłady dokumentów i rozwiązań

5. Podsumowanie, Odpowiedzi na pytania

6. Formy/metody i techniki pracy: wykład

7. Wykaz materiałów pomocniczych: brak

8. Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych:

9. Warunki ukończenia: aaktywny udział w szkoleniu

10. Ewaluacja – narzędzia: arkusz oceny szkolenia

11. Wykaz materiałów dla uczestnika: – materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx)

 

Prowadzący:

Bogdan J. Żerkowski – nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Płatność po szkoleniu. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu

Data

mar 31 2022
Expired!

Koszt

$280.00

Dodaj komentarz