Ochrona nieletnich przed krzywdzeniem. Obowiązkowe procedury dla pracowników szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.

📆 Termin: 1.08.2024 r. (Czwartek)

💻Forma: Online na żywo

🕔 Godzina: 9:00 – 11:00 

🧾 Cena: 350 zł/os. (Możliwość płatności teraz lub po szkoleniu)

Koszt zawiera: 

 📘 Materiały szkoleniowe

📃Zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Oferujemy opracowanie standardów ochrony małoletnich dostosowane do zasad funkcjonowania Państwa placówki.

Zachęcamy do zamówienia Rady szkoleniowej w dogodnym terminie (koszt ustalamy indywidualnie). Zadzwoń – 📞 796 686 600

Przepisy dotyczące wprowadzania standardów ochrony małoletnich oraz kontroli ich wprowadzania wchodzą w życie 15 lutego 2024 roku. W praktyce oznacza to, że standardy należy opracowywać i wdrażać od 15 lutego 2024 roku. Warto podkreślić, że standardy powinny być opracowane i wdrożone do 15 sierpnia 2024 roku (art. 10 ustawy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).

Pracownicy szkół i przedszkoli powinni być solidnie przygotowani nie tylko w zakresie rozpoznawania symptomów i sposobów reagowania na przemoc stosowaną wobec dziecka, ale także powinni mieć odpowiednią wiedzę merytoryczną – znać przepisy prawa i wynikające z nich obowiązki. Przede wszystkim jednak powinni być świadomi swojej roli i działać w zakresie swoich zadań i kompetencji.

 • Jakie działania powinien podjąć nauczyciel w razie podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone?
 • Czego nie robić w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka?
 • Kiedy reagować na podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka?
 • Które organy i instytucje zawiadamiać?
 • Jakie są zadania dyrektora?

ADRESACI: Wszyscy pracownicy placówek oświatowych.

CEL SZKOLENIA: zapoznanie uczestników z obowiązującymi zapisami prawa i procedurami interwencyjnymi wobec dziecka – ofiary przemocy – Niebieska Karta

KORZYŚCI:

Uczestnicy szkolenia: 

 • Zaplanują działania zgodnie z procedurami interwencyjnymi.
 • Poznają podstawowe informacje na temat przemocy wobec dziecka i jej symptomów oraz obowiązujących zapisów prawa i procedur związanych z rozpoznaniem w placówce oświatowej przypadku krzywdzenia dziecka.
 • Przeanalizują obowiązujące ustawodawstwo oraz standardy ochrony dziecka.

PROGRAM:

 1. Przedstawienie i przybliżenie obowiązujących przepisów prawa związanych
  z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Zadania i obowiązki pracowników oświaty wynikające z nowych regulacji prawnych.
 3. Przegląd standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 4. Zaprezentowanie i omówienie przykładowej dokumentacji obowiązującej szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w związku z wprowadzeniem standardów ochrony dzieci.
 5. Wskazanie skutecznych rozwiązań dotyczących wdrożenia standardów ochrony małoletnich adekwatnie do potrzeb szkoły, przedszkola i placówki oświatowej.
 6. Procedury postępowania i interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Dokumentowanie podejmowanych działań.
 7. Omówienie procedury Niebieskie Karty.
 8. Pytania i odpowiedzi:

Prowadząca: Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – dyrektor EUREKA Centrum Kształcenia, trener oświaty, mentor i coach. Specjalizuje się w prawie oświatowym, metodyce nauczania i educoachingu. Posiada w tym zakresie wszechstronne kompetencje poparte doświadczeniem zawodowym – nauczyciel dyplomowany, polonistka, wieloletni dyrektor szkoły oraz wizytator w kuratorium oświaty.

Wykładowca akademicki UMCS w Lublinie i prelegentka konferencji oświatowych. Edukacja jest jej pasją – od lat wspiera nauczycieli oraz dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w rozwijaniu ich potencjału dydaktycznego, merytorycznego i mentalnego.

Formularz zgłoszeniowy

Ochrona nieletnich przed krzywdzeniem. Obowiązkowe procedury dla pracowników szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.

1. Podstawy teoretyczne TUS

- cel i założenia TUS
- oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
- instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

- rola prowadzących
- właściwy dobór do grup
- rozmowa wstępna z rodzicem
- rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
- wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

- struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
- tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
- konstruowanie wzmacniających komunikatów
- praca z emocjami dziecka
- praca  z trudnymi zachowaniami
- współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

- planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
- przygotowywanie materiałów na zajęcia
- przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

This will close in 20 seconds

1. Wprowadzenie
- Definicja i znaczenie umiejętności społecznych.
- Zadania rozwojowe w poszczególnych fazach rozwoju społeczno-emocjonalnego.
- Czynniki wpływające na rozwój społeczno-emocjonalny i zaburzenia.
- Przegląd programów Treningu Umiejętności Społecznych.

2. Organizacja zajęć
- Przygotowanie do zajęć TUS.
- Diagnoza uczestników i dobór do grup.
- Omówienie metod, technik i narzędzi używanych w TUS.
- Schemat typowej lekcji TUS.

3. Emocje
- Ćwiczenia na rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami własnymi i innych.

4. Komunikacja interpersonalna
- Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych.

5. Normy społeczne (1 godzina)
- Ćwiczenia na zrozumienie i stosowanie norm społecznych w różnych kontekstach.

6. Teoria umysłu
- Ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia perspektyw i intencji innych osób.

7. Samowiedza i samoświadomość
- Ćwiczenia na rozwijanie autoprezentacji i rozpoznawanie różnic oraz podobieństw międzyludzkich.

8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- Strategie zarządzania stresem i efektywnego rozwiązywania problemów.

9. Współpraca
- Ćwiczenia na budowanie efektywnej współpracy i rozwiązywanie konfliktów.

10. Asertywność
- Rozwój asertywności i rozumienie granic własnych i innych.

11. Podsumowanie kursu
- Przegląd nabytych umiejętności.
- Planowanie zastosowania umiejętności w praktyce edukacyjnej.
- Zbieranie feedbacku i ewaluacja kursu.

This will close in 20 seconds

Grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS
podstawowe umiejętności społeczne
zaawansowane umiejętności społeczne
umiejętności emocjonalne
umiejętności alternatywne wobec agresji
umiejętności kontroli stresu
umiejętności planowania
Podstawy teoretyczne TUS

definicja TUS
zasady realizacji TUS
świadomość i celowość TUS – treningowy schemat „szóstki”

Tworzenie grup TUS

zasady tworzenia grup TUS
narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS
narzędzia diagnozy potrzeb dziecka
analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS

zasady konstruowania planu TUS
przykładowe narzędzie służące wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestników TUS
teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

cele główne i szczegółowe TUS
z poziomu wiedzy
z poziomu umiejętności
z poziomu wartości
cele wtórne TUS
podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS

zasady prowadzenia treningu TUS
wielkość grupy
czas realizacji
osoba prowadząca TUS
dobrowolność udziału
głody psychologiczne
rytuały (otwierający/zamykający)
kontraktowanie
cykl TUS
doświadczenie
refleksja poznawcza
generalizacja
cykl Kolba
doświadczenie
refleksja
teoria
praktyka

Metody aktywizujące podczas realizacji TUS

wchodzenie w rolę
portfolio
analizowanie i rozwiązywanie problemów
stacje zadaniowe
mnemotechniki
uczenie się w małych grupach
projekt
wizualizacja
storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS

skillstreaming
uczenie incydentalne
social stories

This will close in 20 seconds

Scroll to Top

PROGRAM TUS (MK)

1. Podstawy teoretyczne TUS

 • cel i założenia TUS
 • oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
 • instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

 • rola prowadzących
 • właściwy dobór do grup
 • rozmowa wstępna z rodzicem
 • rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
 • wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

 • struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
 • tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
 • konstruowanie wzmacniających komunikatów
 • praca z emocjami dziecka
 • praca  z trudnymi zachowaniami
 • współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

 • planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
 • przygotowywanie materiałów na zajęcia
 • przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

6. Materiały dla uczestników (wersja elektroniczna):

 • KAMIENIE MILOWE
 • narzędzia TUS
 • przykładowy plan TUS
 • przykłady instrukcji
 • karty emocji
 • linki do filmów

Wykładowca: Monika Kolon: Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”