Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/2025.

💻 Forma: Online na żywo

🕔 Godzina: 9:00 – 12:00 

🧾 Cena: 350 zł/os

Terminy szkolenia

Koszt zawiera: 

🎥Szkolenie jest nagrywane

📚 Materiały szkoleniowe

📃Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja
2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

ADRESACI: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CEL SZKOLENIA:

 1. Przedstawienie aktualnych oraz planowanych zmian w przepisach prawa oświatowego.
 2. Omówienie struktury i treści efektywnego planu nadzoru pedagogicznego
  oraz działań z niego wynikających w nowym roku szkolnym.
 3. Aktualizacja dokumentów wewnątrzszkolnych – wskazanie i omówienie niezbędnych zmian w dokumentacji szkoły.

PROGRAM:

 1. Przedstawienie i omówienie aktualnych oraz planowanych zmian w przepisach prawa oświatowego.
 2. Zaprezentowanie kierunków polityki oświatowej państwa i sposobów

ich realizacji w pracy szkoły.

 1. Opracowanie przykładowego planu nadzoru pedagogicznego.
 2. Wskazanie i omówienie niezbędnych zmian w dokumentacji szkoły.
 3. Organizowanie w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów.
 4. Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w szkole – dokumentowanie oraz zadania i odpowiedzialność dyrektora, nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych.
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny – analiza i aktualizacja.
 6. Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora.
 7. Kalendarz roku szkolnego 2024/2025 i inna dokumentacja systematyzująca pracę szkoły: plan pracy szkoły, plany pracy zespołów zadaniowych
  i przedmiotowych, szkolny zestaw programów nauczania – omówienie
  i aktualizacja.
 8. Organizacja nowego roku szkolnego – porządek zebrania rady pedagogicznej, uchwały.
 9. Pytania i odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy