Nowelizacja przepisów dotyczycących oceny pracy nauczyciela.

Aktualności oświatowe - Nowelizacja przepisów dotyczycących oceny pracy nauczyciela

Mocą ustawy z 5 sierpnia 2022 r.  o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, który określa procedurę oceniania nauczycieli. Szczegółowe kryteria, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz tryb postępowania odwoławczego, zostały natomiast określone
w nowym rozporządzeniu MEiN z 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, obowiązującym od 1 września 2022 roku.

Ocenie pracy podlegają wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar zatrudnienia.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 KN nauczyciel może być oceniony w każdym czasie,
nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny pracy:

1) z inicjatywy dyrektora lub

2) na wniosek:

 • nauczyciela,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
 • organu prowadzącego szkołę (odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa),
 • rady szkoły,
 • rady rodziców.

 Od 1 września 2022 roku ocena pracy została powiązana z nowym systemem awansu zawodowego nauczycieli – dyrektor nie dokonuje już oceny dorobku zawodowego za okres stażu, ponieważ nauczyciele nie odbywają stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego. Zmiany w awansie stawiają przed dyrektorami szkół nowe zadania w zakresie dokonywania oceny pracy nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela i nauczycieli mianowanych.

Zgodnie z art. 6a ust. 1da KN dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela w:

 • drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela
 • ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela
 • ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela,
  jeśli nauczyciel takie odbywa w przypadkach określonych w art. 9fa ust. 11 i 13
  oraz art. 9g ust. 7b KN.

Z kolei, ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest zgodnie z przepisami art. 6a
ust. 1dd, de i dh KN na:

 • wniosek tego nauczyciela
 • za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny
 • może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym (art. 6a ust. 4 KN):

1) ocena wyróżniająca,
2) ocena bardzo dobra,
3) ocena dobra,
4) ocena negatywna.

Jeżeli suma punktów oceny pracy nauczyciela:

1)  wynosi  90%  maksymalnej liczby punktów i powyżej –  nauczyciel  otrzymuje ocenę wyróżniającą,
2)  jest równa lub wyższa niż  75%  i nie przekracza 89,99%  – otrzymuje ocenę bardzo dobrą,
3)  jest równa lub wyższa niż  55%  i nie przekracza 74,99%  – otrzymuje ocenę dobrą,
4)  wynosi  poniżej 55% maksymalnej liczby punktów – otrzymuje ocenę negatywną
(§ 3 ust. 3 rozp.). 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822).

Opracowanie:

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – lider oświaty i coach, trener w zakresie nadzoru pedagogicznego i educoachingu w Centrum Kształcenia Eureka.

Polecamy szkolenia nawiązujące do artykułu: