Awans zawodowy nauczycieli – nowelizacja przepisów i regulacje przejściowe.

Aktualności oświatowe - Awans zawodowy nauczycieli

Od 1 września 2022 roku obowiązują nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli, które znacznie modyfikują ścieżkę zawodową nauczyciela, pozostawiając dwa stopnie awansu: nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zmiany dotyczą także oceny pracy nauczyciela i jej powiązania ze ścieżką awansu zawodowego.

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole jest obecnie nauczycielem początkującym 
i zobligowany jest do zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego już na nowych zasadach. Przygotowanie do zawodu trwa zasadniczo 3 lata i 9 miesięcy, ale może trwać krócej
w przypadkach określonych w art. 9ca ust. 2 KN.

Warunki nadania nauczycielowi początkującemu stopnia nauczyciela mianowanego określa art. 9b ust. 1 KN, są to:

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela,
 • odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania
  do zawodu nauczyciela,
 • posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji o przeprowadzonych zajęciach,
 • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Opieka mentora

Nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu pod opieką mentora, którego przydziela mu dyrektor szkoły. Zgodnie z art. 9ca ust. 11 KN, mentorem powinien być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie może nim być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, z wyjątkiem przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2 KN, oraz szkół artystycznych,
w których mentorem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zajmujący stanowisko kierownicze. Zadania mentora określone zostały w art. 9ca ust. 12 KN.

Warunki nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nowelizacja Karty Nauczyciela, w art. 9b ust. 1 wprowadza również nowe zasady ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego, do których należą:

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela,
 • przepracowanie w szkole wymaganego okres czasu,
 • posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy,
 • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Ważne przepisy przejściowe

Nowela z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw, wprowadza szereg istotnych regulacji przejściowych, które umożliwiają nauczycielom „dokończenie” ścieżki awansu na podstawie dotychczasowych przepisów.  Dotyczy to nauczycieli, którzy: nauczyciele ci mogą się ubiegać o uzyskanie – odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego według przepisów dotychczasowych, tj. obowiązujących 

1.do dnia 31.08.2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia
nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego,

2. przed dniem 1.09.2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego,
lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego,

nauczyciele ci mogą się ubiegać o uzyskanie – odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego według przepisów dotychczasowych, tj. obowiązujących 
do 31.08.2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1914).

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574).

Opracowanie:

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – lider oświaty i coach, trener w zakresie nadzoru pedagogicznego i educoachingu w Centrum Kształcenia Eureka.

Polecamy szkolenia nawiązujące do artykułu: