Ustawa Kamilka – standardy ochrony małoletnich.

Aktualności oświatowe

Zasady dotyczące wprowadzenia e-legitymacji szkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw,
dyplomów i innych druków, które weszło w życie 17 czerwca 2023 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, 
świadectw ukończenia szkoły, arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również legitymacji szkolnych.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu – papierowe legitymacje dla uczniów szkół podstawowych i niepełnosprawnych dzieci
w przedszkolach będą mogły być wydawane tylko do 12 lipca 2024 roku. W związku z tak istotną zmianą przewidziane zostały przepisy przejściowe:

  • legitymacje wydane przed 16 czerwca 2023 roku będą ważne do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole lub zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego,
  • legitymacje można nadal wydawać na wcześniej obowiązujących zasadach, ale tylko
    do 12 lipca 2024 roku – zachowają one ważność do zakończenia kształcenia
    przez danego ucznia (dziecko).

E-legitymacja ma wymiar dowodu osobistego i wykonana jest z polichlorku winylu (PCV). Zawiera takie same dane, jak legitymacja papierowa
z tą różnicą, że wszystkie dane
są na niej trwale nadrukowane. Zamiast standardowych pieczątek potwierdzających
jej ważność, nakleja się na rewersie karty dedykowane do tego celu hologramy – podobnie
jak w legitymacjach studenckich. Niewątpliwą korzyścią takiej formy legitymacji jest możliwość zastosowania w niej modułów zbliżeniowych. Warto pamiętać, że koszty wytworzenia e-legitymacji ponosi szkoła.

Szkoła, wydając legitymację szkolną, może wydać uczniowi, któremu nadano numer PESEL, dodatkowo mLegitymację szkolną
(która jest dodatkiem do legitymacji szkolnej) stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych. Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej składa pełnoletni uczeń albo rodzice niepełnoletniego ucznia.
Zgłoszenia szkoły
do programu mLegitymacja można dokonać na stronie: https://ose.gov.pl/lista-szkol-mlegitymacja

Polecamy szkolenia nawiązujące do artykułu: