📆 Termin: 14.06.2024 r. (Piątek)

💻 Forma: Online na żywo

🕔 Godzina: 9:00 – 12:00 

🧾 Cena: 350 zł/os. (Płatność 7-14 dni po szkoleniu)

Koszt zawiera: 

📚 Materiały szkoleniowe (wzory dokumentów)

📃Imienne, elektroniczne  zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Efektywne podsumowanie roku szkolnego w przedszkolu. Wyniki i wnioski z nadzoru.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i Wicedyrektorzy przedszkoli.

Cel szkolenia: Przedstawienie uczestnikom sposobu opracowania wniosków z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji jako jedno z kluczowych zadań niezbędnych do podsumowania pracy w roku szkolnym 2023/24 i przeprowadzenia podsumowującego zebrania rady pedagogicznej.

Korzyści dla uczestników: 

  1. Udoskonalą umiejętność pracy z radą pedagogiczną

 2. Poznają możliwości praktycznego wykorzystywania przepisów prawa oświatowego

 3. Przeanalizują rozwiązania zmierzające do przygotowania wniosków i rekomendacji związanych z podsumowaniem roku szkolnego

4. Zaplanują tok rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

Program szkolenia:

  1. Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola, wynikające z przepisów prawa oświatowego – co trzeba, a co można i warto dokumentować.
  2. Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa, w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  3. Ocena efektywności kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy: przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, dokumentowanie efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawozdania z pracy specjalistów.
  4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – ustalenie sposobu ich wykorzystania – w obszarach kontroli i wspomagania nauczycieli
  5. Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie: realizacji planu pracy przedszkola, realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, współpracy z rodzicami, współpracy z organami nadrzędnymi.

Wykładowca:

KATARZYNA BIZEWSKA – Dyrektor przedszkola integracyjnego z oddziałami specjalnymi, podstawowej szkoły specjalnej oraz ośrodka diagnostyczno – terapeutycznego.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dyplomowany neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta  z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca akademicki, edukator i szkoleniowiec prowadzący warsztaty i szkolenia.

Laureatka nagrody Ministra Edukacji Narodowej za Profilaktyczny Program Własny w Ogólnopolskim Konkursie na Alternatywne Programy. Autorka programu oraz materiałów szkoleniowych dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych  S. A. Realizatorka i współrealizatorka licznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwagi:

  • Uczestnik otrzyma: zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
  • Płatność po szkoleniu na podstawie faktury, którą wyślemy elektronicznie w dniu szkolenia.

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych w celu kontaktu.

Formularz zgłoszeniowy

Efektywne podsumowanie roku szkolnego w przedszkolu. Wyniki i wnioski z nadzoru.