Kurs TKZ I i II stopnia - Trening Kontroli Złości I i II stopnia.

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć: Trening Kontroli Złości z dziećmi i z młodzieżą, obejmuje także przygotowanie do pracy z dziećmi ze spektrum.

Jak nauczyć dzieci, młodzież radzenia sobie ze złością, frustracją, smutkiem?
Podczas kursu nauczymy się także jak trenerzy mogą radzić sobie, interweniować w trakcie trudnych zachowań dzieci – takich jak agresja, dyskusja w postaci „ping pong” słowny.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów terapii zajęciowej, asystentów osoby niepełnosprawnej pracujących w środowiskowych domach samopomocy oraz wszystkich pragnących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad rozwijaniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy.

 Podczas kursu będziemy uczyć się wspierać uczestników grup w osiąganiu wspólnego celu, jakim jest rozumienie własnych emocji. Bazując na relacyjnej pracy z grupą, na szkoleniu będzie można poznać techniki poznawczo- behawioralne. Jednocześnie będzie można poznać proces grupy TKZ i przyjrzeć się roli trenera. Uczestnicy szkolenia nauczą się przygotowywać i prowadzić zajęcia z TKZ, a także nauczą się skutecznych metod komunikacji.

ADRESACI: osoby, które prowadzą lub będą prowadziły zajęcia TUS, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli,  nauczyciele ośrodków szkolno-wychowawczych, pedagodzy, logopedzi, specjaliści, terapeuci.

CEL SZKOLENIA: Umiejętność diagnozy, projektowania, planowania i prowadzenia Treningu Kontroli Złość

KORZYŚCI: Uczestnicy poznają:

 • główne założenia Treningu Kontroli Złości
 • Przeanalizują:
 • neurobiologiczne podstawy powstawania złości
 • cykl powstawania złości i reakcję na nią
 • możliwości samokontroli zachowania pod wpływem odczuwanej złość

Będą potrafili:

 • stworzyć program zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Kontroli Złości

Zaplanują:

 • jak przeprowadzić Trening Kontroli Złości w grupie uczniów/klasowej/szkolnej, w tym, jak:
 • dokonać identyfikacji emocji złości
 • dokonać analizy sytuacji poprzedzającej, w której powstała złość
 • modelować nowe zachowania – alternatywne sposoby zachowania w sytuacjach prowokujących agresję
 • pozytywnie wzmacniać nowe zachowania
 • efektywnie rozwijać u dzieci/młodzieży umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych
 • dokonać zmiany schematów zachowań uczniów na bardziej akceptowalne społecznie

PROGRAM:

Dzień I

1. Intro

 • powitanie uczestników szkolenia 
 • zapoznanie z agenda szkolenia
 • zapoznanie z planem szkolenia
 • analiza oczekiwań szkoleniowych uczestników
 • zaspokojenie głodu rozpoznania

2. Podstawy psychologii emocji jako baza do prowadzenia TKZ

 • neurobiologiczne podstawy powstawania złości
 • emocjonalne podstawy powstawania złości
 • społeczne podstawy powstawania złości 
 • cykl powstawania złości i reakcje na nią
 • prawidłowości i zaburzenia w rozwoju emocjonalnym jednostki:
  • fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
  • zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
  • problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
 • funkcje uczucia złości
 • możliwości samokontroli zachowania pod wpływem odczuwanej złości

3. Podstawy psychologii behawioralnej do modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TKZ

 • rozpoznawanie środowiskowych czynników wpływających na zachowanie
 • ocena funkcjonalna
 • analiza zachowania w sytuacji radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
 • warunkowanie klasyczne
 • warunkowanie sprawcze 
 • metody wzmacniania oraz rozwijania i utrwalania nowych zachowań

4. Główne założenia TKZ

 • czym jest TKZ
 • inspiracje do stworzenia TKZ
 • założenia TKZ
 • cele prowadzenia 
 • korzyści prowadzenia TKZ

5. Zakończenie

 • podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
 • analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia
 • refleksje poszkoleniowe
 • pożegnanie uczestników szkolenia

Dzień II

1. Intro

 • powitanie uczestników szkolenia 
 • zapoznanie z agenda szkolenia
 • zapoznanie z planem szkolenia
 • analiza oczekiwań szkoleniowych uczestników
 • zaspokojenie głodu rozpoznania

2.Diagnoza i planowanie TKZ

 • diagnoza źródeł problemów
 • diagnoza potrzeb dzieci/uczniów 
 • zasady konstruowania planu TKZ
 • stworzenie warunków sprzyjających TKZ

3.Tworzenie grup TKZ

 • grupy odbiorców
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia grupowe
 • podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:
  • fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
  • role grupowe i związane z nimi problemy
 • trudne sytuacje w pracy z grupą

4.Przygotowanie konspektu TKZ

 • cele główne i szczegółowe TKZ
  • z poziomu wiedzy
  • z poziomu umiejętności 
  • z poziomu wartości
 • cele wtórne TKZ
 • podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TKZ (jednej jednostki)

5.Prowadzenie TKZ

 • zasady prowadzenia treningu TKZ
  • wielkość grupy
  • czas realizacji
  • osoba prowadząca TKZ
  • dobrowolność udziału
 • głody psychologiczne
 • rytuały (otwierający/zamykający)
 • kontraktowanie
 • cykl Kolba w TKZ

6.Metody i techniki wykorzystywane podczas realizacji TKZ

 • etapy TKZ – sekwencje kontroli złości:
  • wyzwalacze (zapalniki, przyczyny złości)
  • sygnały z ciała
  • reduktory
  • monity
  • myślenie o przyszłości
  • samoocena
 • modelowanie
 • odgrywanie ról
 • informacje zwrotne
  • procedura FUKOZ
 • transfer

7.Zakończenie szkolenia

 • podsumowanie szkolenia
 • analiza oczekiwań uczestników szkolenia po szkoleniu
 • refleksje poszkoleniowe
 • pożegnanie uczestników szkolenia

Prowadząca: trener I stopnia, pedagog, facylitator, mediator. Z wykształcenia pedagog, a także absolwentka podyplomowych studiów z mediacji sądowej i pozasądowej, mediacji gospodarczych oraz podyplomowych studiów z w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz neuroedukacji. W trakcie studiów zdobyła wiedzę z zakresu pedagogiki oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza różnych obszarów psychologii, socjologii, psychopatologii, pedagogiki ogólnej oraz prawa i kryminologii. Dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności praktycznej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Posiada uszczegółowioną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wychowania, kształcenia, nauczania i uczenia się, jednostek i grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach wychowawczych, instytucjach oświatowych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych i in. Posiada pogłębione umiejętności diagnozowania problemów opieki, wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zróżnicowanych środowiskach społecznych. Potrafi identyfikować zagrożenia tkwiące w świecie społecznym oraz konstruować i realizować oryginalne programy opiekuńczo–wychowawcze (profilaktyczne i korekcyjne oraz stymulujące rozwój) oraz edukacyjne.

Uwagi:

 • Szkolenie odbywa się na żywo, na platformie ClickMeeting
 • Uczestnik otrzyma: zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 • Możliwość konsultacji, zadawania pytań w trakcie kursu
 • Link aktywacyjny wyślemy 1 dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia
 • Fakturę wystawiamy po szkoleniu elekronicznie.

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych do wysłania linku na szkolenie oraz zaświadczenia i materiałów szkoleniowych.

📆 Termin: 24-25.08.2024 r.

🕔 I dzień: 9:00 – 14:40 (Sobota)
🕔 II dzień: 9:00 – 14:40 (Niedziela)

🧾 Cena: 599 zł/os

 💻Forma: Online na żywo

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt zawiera:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Imienne zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEiN 

„Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia stanowi pisemne potwierdzenie udziału określonej osoby w szkoleniu. Wydawany dokument spełnia wszystkie wymagania formalne określone w rozporządzeniu MEiN.

Możliwość zamówienia kursu dla Rady Pedagogicznej stacjonarnie lub online w innym terminie – koszt ustalamy indywidualnie tel. 796686600

Formularz zgłoszeniowy

Kurs TKZ - Trening Kontroli Złości