Kurs MEDIATORA - mediacje szkolne.

📆 Termin: 10.08.2024 r.

🕔 Godzina: 9:00 – 17:30

🧾 Cena: 700 zł/os

 💻Forma: Online na żywo

Koszt zawiera:

 • Uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe – w tym obudowę merytoryczną oraz wzory dokumentów regulujących prowadzenie mediacji w środowisku szkolnym.
 • Imienne zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Możliwość zamówienia kursu dla Rady Pedagogicznej stacjonarnie lub online w innym terminie – koszt ustalamy indywidualnie tel. 796686600

Mediacja w szkole jest nową metodą rozwiązywania konfliktów, która cieszy się coraz większą popularnością z uwagi na pozytywne efekty tej procedury. Wprowadzenie mediacji rówieśniczej, mediacji w konfliktach rówieśniczych i mediacji szkolnej do szkoły wymaga przygotowania środowiska szkolnego poprzez działania informacyjne oraz szkolenia z zakresu mediacji. Zapraszamy do udziału w kursie przygotowanym dla wszystkich osób zainteresowanych mediacjami szkolnymi, podczas którego
w przystępny i praktyczny sposób zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące specyfiki oraz aspektów prawnych mediacji w szkole.

Adresaci: szkolenie przeznaczone jest do wszystkich osób zainteresowanych mediacjami szkolnymi i rówieśniczymi: nauczycieli, pedagogów, psychologów,
pedagogów specjalnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi mediacji oraz jej wdrożenia w życiu szkoły i placówki oświatowej.

Program:

Moduł I – Mediacja – wprowadzenie:

 1. Definicja mediacji.
 2. Etapy i zasady mediacji.
 3. Prawa i obowiązki mediatora.
 4. Specyfika mediacji w środowisku szkolnym.
 5. Mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze.

Moduł II – Wdrożenie mediacji w szkołach i placówkach oświatowych.

 1. Aspekty prawne stosowania mediacji w szkole i placówce oświatowej.
 2. Koordynowanie projektów mediacyjnych w szkołach.
 3. Zastosowanie mediacji szkolnej i rówieśniczej.
 4. Spotkania informacyjne – jako element przygotowawczy dla grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców.

Moduł III – Tworzenie Szkolnego Klubu Mediacji.

 1. Tworzenie szkolnego klubu mediacji.
 2. Przygotowanie dokumentacji szkolnej uwzględniającej funkcjonowanie szkolnego klubu mediacji: m. in.: statut szkoły, regulamin, program wychowawczo-profilaktyczny).
 3. Koordynacja działań szkolnego klubu mediacji.

Moduł IV – Mediacje szkolne w praktyce

 1. Opiekun mediatorów rówieśniczych – zadania i system działania.
 2. Przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji mediatorów rówieśniczych – praktyczne wskazówki i rozwiązania.
 3. Korzyści wynikające z wprowadzenia mediacji w szkole.
 4. Promocja mediacji w środowisku szkolnym i lokalnym.

Uwagi:

 • Szkolenie odbywa się na żywo, na platformie ClickMeeting
 • Uczestnik otrzyma: zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) par. 23 ust. 2 i ust. 3 oraz pakiet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 • Możliwość konsultacji, zadawania pytań w trakcie kursu
 • Link aktywacyjny wyślemy 1 dzień przed szkoleniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia
 • Fakturę wystawiamy po szkoleniu elekronicznie.

Prosimy o podawania w zgłoszeniu osobistych adresów mailowych do wysłania linku na szkolenie oraz zaświadczenia i materiałów szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy

Kurs MEDIATORA - mediacje szkolne.

1. Podstawy teoretyczne TUS

- cel i założenia TUS
- oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
- instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

- rola prowadzących
- właściwy dobór do grup
- rozmowa wstępna z rodzicem
- rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
- wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

- struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
- tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
- konstruowanie wzmacniających komunikatów
- praca z emocjami dziecka
- praca  z trudnymi zachowaniami
- współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

- planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
- przygotowywanie materiałów na zajęcia
- przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

This will close in 20 seconds

1. Wprowadzenie
- Definicja i znaczenie umiejętności społecznych.
- Zadania rozwojowe w poszczególnych fazach rozwoju społeczno-emocjonalnego.
- Czynniki wpływające na rozwój społeczno-emocjonalny i zaburzenia.
- Przegląd programów Treningu Umiejętności Społecznych.

2. Organizacja zajęć
- Przygotowanie do zajęć TUS.
- Diagnoza uczestników i dobór do grup.
- Omówienie metod, technik i narzędzi używanych w TUS.
- Schemat typowej lekcji TUS.

3. Emocje
- Ćwiczenia na rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami własnymi i innych.

4. Komunikacja interpersonalna
- Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Identyfikacja i przełamywanie barier komunikacyjnych.

5. Normy społeczne (1 godzina)
- Ćwiczenia na zrozumienie i stosowanie norm społecznych w różnych kontekstach.

6. Teoria umysłu
- Ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia perspektyw i intencji innych osób.

7. Samowiedza i samoświadomość
- Ćwiczenia na rozwijanie autoprezentacji i rozpoznawanie różnic oraz podobieństw międzyludzkich.

8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- Strategie zarządzania stresem i efektywnego rozwiązywania problemów.

9. Współpraca
- Ćwiczenia na budowanie efektywnej współpracy i rozwiązywanie konfliktów.

10. Asertywność
- Rozwój asertywności i rozumienie granic własnych i innych.

11. Podsumowanie kursu
- Przegląd nabytych umiejętności.
- Planowanie zastosowania umiejętności w praktyce edukacyjnej.
- Zbieranie feedbacku i ewaluacja kursu.

This will close in 20 seconds

Grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS
podstawowe umiejętności społeczne
zaawansowane umiejętności społeczne
umiejętności emocjonalne
umiejętności alternatywne wobec agresji
umiejętności kontroli stresu
umiejętności planowania
Podstawy teoretyczne TUS

definicja TUS
zasady realizacji TUS
świadomość i celowość TUS – treningowy schemat „szóstki”

Tworzenie grup TUS

zasady tworzenia grup TUS
narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS
narzędzia diagnozy potrzeb dziecka
analiza oczekiwań uczestników po pierwszym dniu szkolenia

Planowanie TUS

zasady konstruowania planu TUS
przykładowe narzędzie służące wypracowaniu systemu motywacyjnego uczestników TUS
teoria inteligencji wielorakiej H. Gardnera w projektowaniu TUS

Przygotowanie konspektu TUS

cele główne i szczegółowe TUS
z poziomu wiedzy
z poziomu umiejętności
z poziomu wartości
cele wtórne TUS
podstawowa struktura prowadzenia jednego treningu TUS (jednej jednostki)

Prowadzenie TUS

zasady prowadzenia treningu TUS
wielkość grupy
czas realizacji
osoba prowadząca TUS
dobrowolność udziału
głody psychologiczne
rytuały (otwierający/zamykający)
kontraktowanie
cykl TUS
doświadczenie
refleksja poznawcza
generalizacja
cykl Kolba
doświadczenie
refleksja
teoria
praktyka

Metody aktywizujące podczas realizacji TUS

wchodzenie w rolę
portfolio
analizowanie i rozwiązywanie problemów
stacje zadaniowe
mnemotechniki
uczenie się w małych grupach
projekt
wizualizacja
storytelling

TOP 3 TUS podczas realizacji TUS

skillstreaming
uczenie incydentalne
social stories

This will close in 20 seconds

Scroll to Top

PROGRAM TUS (MK)

1. Podstawy teoretyczne TUS

 • cel i założenia TUS
 • oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację
 • instrukcje, wizualizacje, scenki, rola informacji zwrotnej

2. Tworzenie grup TUS

 • rola prowadzących
 • właściwy dobór do grup
 • rozmowa wstępna z rodzicem
 • rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)
 • wskazania do pracy indywidualnej

3. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

 • struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych
 • tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego
 • konstruowanie wzmacniających komunikatów
 • praca z emocjami dziecka
 • praca  z trudnymi zachowaniami
 • współpraca z rodzicami

4. Trening Społeczny

 • planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników
 • przygotowywanie materiałów na zajęcia
 • przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

5. Zakończenie

Podsumowanie warsztatów, dyskusja, ewaluacja, test podsumowujący zdobytą wiedzę.

6. Materiały dla uczestników (wersja elektroniczna):

 • KAMIENIE MILOWE
 • narzędzia TUS
 • przykładowy plan TUS
 • przykłady instrukcji
 • karty emocji
 • linki do filmów

Wykładowca: Monika Kolon: Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”